Controla l'estrès en el teu treball /  Controla el estrés en tu trabajo /  It controls the stress in your work.

L'estrès és una reacció adaptativa als canvis que es produeixen a l’entorn.

El estrés es una reacción adaptativa a los cambios que se producen en el entorno.

Stress is an adaptive reaction to changes in the environment.