Intel·ligència emocional /  Inteligencia emocional / Emotional intelligence

La importància de l'expressió intel·ligència emocional per a la supervivència i l'adaptació.

La importancia de la expresión inteligencia emocional para la supervivencia y la adaptación.

The importance of the expression emotional intelligence for survival and adaptation.