Considera que tots aquells als quals se’ls presta serveis són “clients” i busquen veure les coses des del punt de vista dels clients.

Considera a todos aquellos a quienes se brindan los servicios como "clientes" y busca ver las cosas desde el punto de vista de los clientes.

Considers all those to whom services are provided to be “clients ” and seeks to see things from clients’ point of view.