Assumeix totes les responsabilitats i fa complir els seus compromisos.

Asume todas las responsabilidades y hace cumplir sus compromisos.

He assumes all the responsibilities and fulfills his commitments.