Visió / Visión /  Vision

Identifica problemes estratègics, oportunitats i riscos.

Identifica problemas estratégicos, oportunidades y riesgos.

Identifies strategic issues, opportunities and risks.