Empoderament als altres / Empoderar a los demás / Empowering others

Delega la responsabilitat, aclareix les expectatives i proporciona autonomia al personal en àrees importants del seu treball.

Delega la responsabilidad, aclara las expectativas y proporciona autonomía al personal en áreas importantes de su trabajo.

Delegates responsibility, clarifies expectations, and empowers staff in important areas of their work.