Judici / Presa de decisions.Juicio / Toma de decisiones. /  Judgment / Decision making.

Prendre decisions amb atenció a l'impacte sobre els altres i sobre l'organització.

Tomar decisiones con atención al impacto sobre los demás y sobre la organización.

Make decisions carefully about the impact on others and the organization.