Pla de neteja

Pla de neteja: pre-requisit APPCC 
• Superfície

- Què

- Com

- quan

- Cada quant

- Política interna

 

• Personal

- Qui

- Roba adequada

- Intervingudes de seguretat

- Registre de procés

 

• Químic

- Tipus

- Dilució

- Temps de contacte

- Emmagatzematge

 

Tot pla de neteja ha d’estar clarament detallat i documentat

 
Emmagatzemant  de productes químics

 

-         Contenidors sense fuites, trencaments o perdudes

 

-         Emmagatzemats en lloc a part tancat

 

-         Fulls de seguretat, fulles TECNICASA i tota documentació referent al producte ha d’estar disponible en tot moment.

 

-         Mai emmagatzemar a la cuina.

 

-        Mai almazenar prop d’aliments, si fem dilucions o els dipositem en altres recipients, etiquetar sempre aquests recipients / mai reutilitzar envasos d’ús alimentari.

 

 

 

Equipament d’eliminació d’escombraries

 

Recipients per a escombraries

 

• Utilitzar:

-         Bosses de plàstic, lligades abans de extreure’ls

 

-         Containers galvanitzats o de plàstic dur

o       Amb fixadors de borsa

 

-         No utilitzar altres borses o caixes de cartró

 

-         Els cubs hauran de tancar adequadament

o       Accionament no manual

 

 

Plagues 

= Animals, insectes, que viuen o s’alimenten d’aliments humans i són destructius, molestos ...

 

• Rosegadors

-         Ratolí domèstic, rata marró, rata negra

 

• Insectes


-         Mosques, paneroles ...

 

• Ocells

 

• Gossos i gats

 

 

Plagues - Raons per a la seva prevenció


 

• Transmeten malalties

 

• Contaminen

 

• Fan malbé els productes, equips, etc.

 

• Queixes de clients

 

• Queixes d’empleats

 

• Tancament d’instal·lacions

 

 

Control mediambiental

 

• Correctes pràctiques de neteja i desinfecció.

 

• Protegir els aliments.

-         Coberts i emmagatzemats.

 

• Manteniment d’instal·lacions.

 

• Formació del personal.

 

- Portes i finestres sempre tancades.

- Restringir l’accés.

 

• Mantenir totes les estructures netes.

 

• Equips nets i sense restes d’aliments.

 

• Escombrar sota de totes les estructures per tal d’eliminar tota resta d’aliments.

 

• Netejar desaigües amb regularitat.

 

Signes de presència de rosegadors

 

• Excrements

 

• Marques de pas

 

• Forats en parets

 

• Cadàvers

 

• Estructures i aliments mossegats

 

• Animals vius

 

• Caus

 

• Nius

 

Eliminació de plagues – rosegadors

 

Controls a d’interior de les instal·lacions 

• Trampes

• Adhesius

• Esquers verinosos mai a l'interior de les instal·lacions.

 

Controls a l’exterior de les instal·lacions

 

• Els esquers rodenticides han d’estar:

 

- Fora de l’edifici com a mínim a 12 m

- A prova de trencaments i verificat cada 3 - 4 setmanes

 

 

 

Eliminació de plagues - insectes voladors

 

Prevenció i eliminació

 

• Llum UV / electrocutores

- No situar directament sobre àrees amb aliments

- Canviar els tubs amb regularitat

 

• Trampes de feromones per arnes

 

• Trampes de sucre per vespes (a l'exterior de les instal·lacions)

 

• Evitar trencaments en les xarxes de finestres

 

• Portes i finestres tancades

 

• Cortines d'aire

 

• MAI utilitzar pesticides a l'interior de les instal·lacions

 

• Tires adhesives per a mosques només en àrees no visibles

 

Infestació per insectes voladors

 

-         En aquest cas fumigar amb pesticides pot estar indicat

 

-         Tot producte alimentari ha de ser eliminat per evitar tota possible contaminació creuada

 

-          

• MAI en àrees on s’estiguin elaborant aliments

 

Control de plagues – maneig

 

• Hem de comptar amb l’assistència d’una empresa de control de plagues autoritzada.

- Pla de control de plagues (pre-requisit!).

 

- Cobreix totes les possibles plagues.

- Assistència 24 h / dia.

- Formació.

- Mètodes, productes, sitema documentats.

 

L’empresa alimentària comptarà amb els serveis d'una empresa autoritzada per al control de plagues.

 

 

Equips i instal·lacions disseny i manteniment

 

Disseny 

Principis generals com:

 

• Flux continu i unidireccional de l’activitat.

 

 

• Separació de processos nets i bruts.

 

• Àrees específiques per a la higiene pels empleats.

 

• Àrees per a neteja i desinfecció.

 

• Àrees de control de temperatures adequades i suficients.

 

• Superfícies impermeables, no poroses, rentables, sense cantonades.

 

• Instal·lacions a prova de plagues.

 

• Instal·lacions adequades al benestar dels empleats.

 

• Il·luminació i ventilació adequades.

 

 

Equip i instal·lacions

 

Parets, sostres, terres, etc:

 

• Resistents a la corrosió.

 

• No absorbents.

 

• Superfícies llises.

 

• No tòxics.

 

• Resistents a químics.

 

• No s’han d’eliminar restes.

 

• No s’han d’eliminar pintura.

 

Codi de colors

                                              

 

 

• Per tal d’evitar contaminació creuada

 

• Per exemple:

 


- VERMELL = CARN CRUA

 

- BLAU = PEIX

 

- GROC = ALIMENTS ELABORATS

 

- VERD = AMANIDES

 

- BLANC = LACTIS

 

-       MARRÓ = VEGETALS CRUS

 

 

Calibratge de termòmetres 

 

• En gel a 0oC durant 1 minut (Molt gel i poca aigua)

 

 

• O en aigua en ebullició (nivell del mar) a 100 ° C

 

 

Sistema Gestió Seguretat Alimentària   
 

 

 

Prerequisits:

 

• Pla de neteja i desinfecció.

 

• Higiene personal.

 

• Control de plagues.

 

• Disseny i manteniment d’instal·lacions.

 

• Gestió de residus.

 

• Control de proveïdors.

 

• Etiquetatge.

 

• Traçabilitat.

 

• Gestió d’aigua potable

 

 

Història de l'APPCC (HACCP) 

• Neix a la dècada dels 60 com a part del desenvolupament del programa espacial dels EUA.

 

• Projecte de col·laboració de Pillsbury i la NASA per protegir als astronautes de tot possible brot de TIA

 

Comissió del Codex Alimentarius

 

"És el sistema de gestió més efectiu per a salvaguardar la seguretat alimentària "

 

El sistema APPCC és obligatori per a tot establiment alimentari a partir l'1 de gener de 2006 a tots els estat membres de la UE

 

A Espanya ho és des de l'any 1995 (R.D. 2207 de 1995) Derogat //  Reglament 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

 

 

 

El sistema APPCC és:


 

• Sistema de prevenció de riscos alimentaris que identifica, avalua i controla tot risc alimentari.

 

• Dissenyant per eliminar o reduir els riscos

 

• Al llarg de tota la cadena de producció

 

PERILL = Tot contaminant d'origen físic, químic o biològic, capaç de provocar dany o malaltia

 

Procés APPCC

 

 

• Anàlisi dels riscos

 

- Quins riscos trobem?

- On?

- Quin tipus de perill comporten per al consumidor?

 

• Què podem fer per eliminar / reduir, prevenir i controlar aquests riscos?

 

• Identificar els PCC’s

 

• Establir els límits crítics (p.e. temperatures de processats tèrmics)

 

• Monitoritzar aquests PCC’s

 

• Adoptar les mesures adequades quan els límits crítics pateixin desviacions

 

• Mantenir registres de control dels PCC s

 

• Verificació

- Vigilància dels límits crítics i registre de dades

- Accions correctores adequades

 

• Cal verificar que els instruments i mètodes de control funcionen correctament (termòmetres calibrats)

 

 

Controls

 

• Proveïdors autoritzats

 

• Formació

 

• Control de PCC s

 

• Pla L & D

 

• Control de plagues

 

• Higiene personal

 

• Tasques de manteniment

 

• Rotació d’estoc

 

• Eliminació de residus

 

• Etiquetatge

 

Algunes d’aquestes dades són d’obligat registre

 

controls

• Temperatures

• Processats tèrmics.

• Temps / temperatures

• Maneig de químics

• Maneig d’elements de vidre.

• Controls de contaminants físics.

 

Molts d’aquests PCC’s depenen del tipus de activitat.

 

Mètodes de verificació

 

- Microbiologia

 

- Organolèptica

 

- Inspecció visual

 

- Competència

 

- Inspeccions / auditories

 

- Queixes

 

- Registres

 

 

Inspeccions

 

• Diàries, setmanals, mensuals.

 

- Condicions de manteniment, neteja i desinfecció ...

 

- Vida útil de productes emmagatzemats.

 

- Temperatures.

 

- Absència de perills i de plagues.

 

- Registres de control.

 

- Pràctiques d’higiene correctes.

 

- Personal.
Last modified: Tuesday, 25 October 2016, 11:50 AM